Ακραξόνιο

<div class="manufacturers-firstpage">
{{block type="tdcatalog/manufacturer_list" template="tecdoc/catalog/manufacturer/list.phtml"}}
</div>

<p>{{block type="itactica_billboard/view" identifier="electronics_home" template="itactica_billboard/view.phtml"}} {{block type="itactica_billboard/view" identifier="electronics_home_2" template="itactica_billboard/view.phtml"}} {{widget type="itactica_featuredproducts/slider_widget_view" slider_id="2"}} {{block type='blog/last' name='blog' blocks_count="3" template='themvast/widget_post.ptml'}}</p>